I. Základné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok platí pre prepravu osôb a vecí nepravidelnú hromadnú prepravou osôb, ktorú zabezpečuje spoločnosť Ofo Travel SK, s.r.o. v rámci organizovania zájazdov, prípadne tiež iba ako jednotlivú službu cestovného ruchu v zmysle zák. č. 56/2012 Z. z.  a stanovuje práva a povinnosti osoby prepravované (ďalej len „klient“) a PS (prepravná spoločnosť).

2. Prepravu poskytne PS klientovi, ktorý sa preukáže platnou zmluvou, na základe ktorej je takáto preprava dohodnutá. Klient sa pri prevzatí zmluvy presvedčí, či bola dohodnutá podľa jeho požiadaviek.

3. Za splnenie zmluvy sa považuje tiež vykonanie prepravy v inom ako dohodnutom rozsahu, ak došlo v súlade so Všeobecnými podmienkami účastní na zájazdoch a akciách k oprávnenému vylúčeniu klienta s prepravy vodičom alebo osobou poverenou PS.

4. Klient môže vo vozidle obsadiť len jedno voľné miesto na sedenie a to miesto, ktoré je mu pridelené vodičom alebo oprávneným pracovníkom.

5. Preprava zvierat je na nepravidelné hromadnej preprave organizované PS povolená len s súhlasom PS.

II. Preprava batožiny

1. Ako príručnú batožinu má klient právo vziať si so sebou do vozidla bezplatne maximálne jednu batožina, ktoré klient má pri sebe a možno ju prípadne umiestniť vo vozidle na miesto pod sedadlom alebo nad sedadlom klienta. Príručná batožina nesmie presahovať rozmery 20 x 30 x 40 cm. PS nezodpovedá za príručnú batožinu a veci uložené v priestore pre cestujúcich. Ostatná batožina musí byť umiestnená v batožinovom priestore.

2. Bezplatne možno pre jedného klienta prepraviť v batožinovom priestore 1 batožina bežných rozmerov (kufor, taška) s maximálnou hmotnosťou 15 kg.

3. Batožina nezodpovedajúce vyššie uvedeným podmienkam sa prepravujú iba v prípade, že je ich preprava dohodnutá zmluvou, v ktorej je takáto batožina špecifikovaná. V takom prípade je preprava neštandardnej batožiny spoplatnená vopred dohodnutú čiastkou.

4. Klient je povinný skontrolovať uloženie všetkých svojich cestovných batožín v batožinovom priestore. Klient je povinný nahlásiť vodičovi prepravu cennej cestovnej batožiny, ktorého hodnota presahuje 1000€, -, alebo batožinu,
vyžadujúcu uloženie v určitej polohe, prípadne batožinu vyžadujúcu neštandardný spôsob manipulácie. Obe stany majú za to, že takéto nahlásenie sa deje výhradne písomne ​​a že musí obsahovať identifikáciu klienta (meno, priezvisko, číslo zmluvy), stručný opis batožinu a celkovú hodnotu vecí v ňom uložených. Cestovná batožina, ktorých hodnota presahuje 3.000€, nie sú na prepravu prijímané.

5. Batožina v batožinovom priestore musí byť označená menom a priezviskom cestujúceho alebo iným spôsobom, podľa ktorého by bolo možné jednoznačne určiť vlastníka batožinu. Povinnosť označiť batožinu prináleží klientovi.

6. Batožina alebo obsahom batožiny nesmú byť veci, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť poškodenie vozidla, ako aj ujmu na živote a zdraví osôb alebo na ich majetku a veci neskladné, ak nie je uvedené inak.

7. Bicykel sa môžu prevážať iba po predchádzajúcej dohode, úhrade poplatku za prepravu, v rozmontovanom stave a uložené v špeciálnom obale.

III. Riešenie poškodenia a straty cestovných batožiny

1. Ak dôjde k strate cestovnej batožiny alebo ak zistí klient pri výdaji cestovnej batožiny zjavnú porušenosť alebo neúplnosť cestovného batožinu alebo okolnosti tomu nasvedčujúce, požiada ihneď vodiča alebo povereného pracovníka o zistenie stavu cestovnej batožiny a o spísanie zápisu. Tento zápis tvoria spolu s cestovnou zmluvou nevyhnutnú súčasť žiadosti o náhradu škody, ktorá musí byť uplatnená písomne.

2. Pri úplne strate batožiny má klient právo na náhradu preukázanej ceny strateného cestovnej batožiny.

3. Pri poškodení batožiny má klient právo na náhradu škody, ktorá odpovedá škode vzniknutej na batožine, najviac však do výšky náhrady stanovené pri strate batožiny.

4. Odškodnenie v prípade straty batožiny alebo škody na cestovnom batožine spôsobené, nemôže prevyšovať sumu Sk 1.000, – za jednu cestovnú batožina, ak klient nepredloží písomný doklad o nahlásení hodnoty batožinu vodiči autobusu podľa tohto prepravného poriadku. V prípade, že toto dokáže, je výška škody obmedzená sumou uvedenou v tomto prepravnom poriadku.

5. PS nezodpovedá za škodu na prepravovanom batožine, ak strata, poškodenie alebo oneskorený výdaj cestovnej batožiny boli spôsobené za týchto podmienok:

  • obal nezodpovedá povahe prepravovanej veci, k poškodeniu batožina došlo len tlakom iných batožiny
  • obsahom cestovnej batožiny sú veci, ktoré obsahom cestovného batožinu byť nesmú, napr. živé zvieratá, potraviny a nápoje, v takýchto obaloch, ktoré nie sú odolné voči pádu či tlaku, ľahko skaziteľné veci, a ak bol obsah cestovnej batožiny nepravdivo deklarovaný
  • obsahom batožiny sú peniaze, ceniny, osobné doklady, cennosti
  • nastali okolnosti, ktorými sú živelné pohromy alebo konanie tretích osôb, ktoré cestovnej kancelárie ani dopravcu nemohli odvrátiť ani pri vynaložení všetkého úsilie
  • konaním klienta, ktoré má za následok poškodenie alebo stratu jehopřepravovanej batožiny
  • PS nemá žiadnu zodpovednosť za príručnú batožinu a veci, ktorú jsoupřepravovány v priestore pre cestujúcich.

 

lV. Povinnosti PS a klientov

1. PS je v záujme zaistenia bezpečnosti a riadnej starostlivosti o klientov pri poskytovaní
prepravných služieb povinná zabezpečiť najmä:
– poriadok, čistotu a pokoj vo vozidle
– taký spôsob používania reprodukčných zariadení vo vozidle, ktorý by nebol na obtiaž klientom, s výnimkou zariadení slúžiacich k informácii klientov

2. Klient je pri preprave povinný starať sa o vlastnú bezpečnosť a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť prepravy, jeho vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných klientov, poriadok a pokoj vo vozidle alebo pôsobiť rušivo na osádku vozidla pri výkone dopravné služby alebo na ostatných klientov.

Klientovi nie je pri preprave najmä dovolené:

– hovoriť za jazdy na vodiča
– otvárať za jazdy dvere vozidla
– zdržovať sa v priestore vyhradenom pre vodiča alebo iného člena osádky a v priestore, ktorý znemožňuje vodičovi bezpečný výhľad z vozidla
– brániť použitie prevádzkových zariadení, výstupu, priechodu alebo nástupu do vozidla
– fajčiť vo vozidle
– správať sa hlučne, reprodukovať hlučne hudbu alebo spev alebo používať hlasno audiovizuálnu techniku ​​alebo obťažovať ostatných klientov iným nevhodným správaním
– používať hlasno mobilné telefóny
– znečisťovať alebo poškodzovať vozidlo

3. Klient je povinný poslúchnuť a dbať na pokyny a príkazov vodiča a poverených osôb na zaistenie bezpečnej, pokojné a plynulé prepravy (najmä pokynovo bezpečnostných pásoch, bezpečného uloženia batožiny v priestore na prepravu cestujúcich, pohybu po vozidle a v jeho bezprostrednom okolí, pokynov pri manipulácii s batožinou atď.). Klient môže nastúpiť do vozidla alebo z neho vystúpiť len na zastávke. Ak sú vo vozidle označené vchody a východy, musí klient pre výstup alebo nástup použiť dvere podľa ich označenie. Prednosť majú vystupujúci klienti oproti nastupujúcimi. Ak zastaví vozidlo z prevádzkových dôvodov mimo plánovanú zastávku, môže klient vystúpiť len so súhlasom vodiča alebo inej poverenej osoby. Ak to vyžadujú prevádzkové dôvody, je klient povinný na pokyn poverenej osoby alebo vodiča z vozidla vystúpiť a do vozidlá späť nastúpiť.

4. Klient, ktorý bol vylúčený z prepravy poverenou osobou, nemá právo na vrátenie zaplateného cestovného.

 

Rohožník 17. august 2018

Ondrej Vaclav – konateľ spoločnosti